نبشی مرکزی منعطف و پویا برای پرداختن به هنرهای دیداری در متن شهر است که با انتشار مجموعه کتاب‌ها و برگزاری نمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، نشست‌ها و رویدادهای بینارشته‌ای، در رویکردی مشارکت‌جویانه مرزهای میان هنر، معماری و دیزاین را می‌آمیزد تا کرانه‌ی دید شهر را گسترش دهد.

 پستو  کنجی است در فضای همکف ساختمان نبشی که در آن مجموعه‌ا‌ی از کتاب‌ها و آثار هنری در نسخه‌های محدود – که هنرمندان، گالری‌ها و دیگر موسسات و نهادهای فرهنگی و هنری ایران  تولید و منتشر کرده‌اند – ارائه می‌شود که عمدتا در کنار هم در دسترس نیستند. پستو جایی برای خواندن و دیدن است.

پلکان فضایی در ورودی ساختمان نبشی است که پله‌های معلق آن در برابر نورگیری بزرگ دو طبقه‌ی فوقانی را به هم وصل می‌کند. پلکان جایی برای رودررو شدن و دیدن است.

پناهگاه زیرزمینی در حیاط ورودی نبشی است که در روزهای جنگ مکانی شاید امن‌تر برای ساکنان و همسایگان آن بوده است. پناهگاه جایی برای سکوت و دیدن است.