آرا گولر | وقایع‌نگار تاریخ فراموش شده

آرا گولر

ناشر: مرکز نبشی

قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

آرا گولر (۱۹۲۸-۲۰۱۸) فتوژورنالیست بین‌المللی شناخته شده‌ای است که با نقش‌آفرینی در ارتقا و غنی ساختن جایگاه فرهنگی ترکیه، بــه آن تــداوم بخشــیده است. او که «چشم استانبول» خوانده شده خود را خبرنگاری می‌دانســت که مشتاقانه تاریخ و فرهنگ را از طریق حضور آدم‌ها ثبت کرده است. گولــر پــس از دیــدار و دوســتی بــا مــارک ریبــو و آنری کارتیه برسون به آژانس عکاسی مگنوم پیوست. مجله‌هــای اشــترن، پاریمَــچ، تایــم و بســیاری دیگــر بــا او همــکاری کرده‌اند. عکس‌های او هم اکنــون جــزو مجموعه‌هــای موسســه‌های مختلــف در سراســر دنیــا هســتند. تاثیرگذارترین جنبه‌ی کار او بــر تنــوع موضوعــات متکی است. آن چــه کــه او «بایگانــی» توصیــف می‌کنــد در واقــع مجموعــه‌ای متشــکل از بیش از ۸۰۰ هزار فریــم اســت. از نظــر او فتوژورنالیســم مدیــوم کاملی اســت بــرای بازتاباندن واقعیت و حقیقــت جهان، ثبت و جاودانه ساختن لحظــات زندگــی، خاطــرات، رنج هــا و تواریخ. در دهه‌ی ۱۹۷۰ آرا گولــر بــه ثبــت پرتــره‌ی ســلبریتی ها، هنرمندان و سیاســت مداران مشــهور علاقه‌منــد شــد. نام‌هایی از جملــه ســالوادو‌ر دالــی، پابلــو پیکاســو، آلفــرد هیچــکاک، ماریا کالاس، ایندیــرا گانــدی و حتــا وینســتون چرچیــل جــزو مجموعه‌ی پرتره‌های او هســتند. آرا گولر جوایز بســیاری دریافت کرده است. از جمله عکاس قرن ترکیه در سال ۱۹۹۹، نشان لژیون دونور فرانسه، جایزه لوسی برای یک عمر دستاورد در سال ۲۰۰۹ و جایزه‌ی افتخاری نورمبرگ در سال ۲۰۱۷. کتاب‌ها و مقالات بسیاری نیز درباره‌ی او منتشر شده‌است.

این کتاب هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه «آرا گولر، وقایع‌نگار تاریخ فراموش‌شده» در مرکز نبشی، بهمن ماه ۱۳۹۷ چاپ و منتشر شد.