طرح جامع

غزاله آورزمانی

ناشر: گالری آب‌انبار

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

غزاله آورزمانی هنر را راهی می‌داند برای پرهیز از هبه کردن پند اخلاقی برای او کار هنری یعنی پژوهش تاریخی و شناخت شناسانه تا آن نقطه که ماشه نابودی مفاهیم چکانده شود. این نابودی خرده پیشنهادهای بیشماری را پیش روی بیننده می‌گذارد که شامل تثبت هنر حول ویرایش تاریخ از راه طراحی نمایشگاه است.

 کارنامه هنری آورزمانی اشکال مختلفی از خیاطی، سوزن دوزی، چهل تکه، نقاشی و چیدمان را شامل می شود که با الیاف تصويری تکه چسبانی و کنار هم قراردادن الگوها تنیده می شود. او در حال نقش کردن دیالوگ دیالکتیک فرم محوری است میان نظام‌ها و فرم های اولیه در کنار تاریخ شناسی، تجربه‌گرایی، هنر و صنایع دستی، خردگرايی معاصر، و عرفان متعارف.