جامعه‌شناسی تئاتر

ژان دووینیو

Publisher: نشر مرکز

Price: 535,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

جامعه‌شناسی تئاتر نوشته ژان دو‌وینیو، كه از برترین نظریه‌پردازان بلندپایه در جامعه‌شناسی هنر، من‌جمله جامعه‌شناسی تئاتر است، پژوهشی اساسی برای شناخت موجبات پیدایی و ریشه‌بندی تئاتر و دگرگونی‌هایش در جوامع غرب از تراژدی‌های یونان باستان تا نمایش‌های دینی قرون وسطا و درام درخشان عصر الیزات و اسپانیای آن روزگار و نمایش‌های نویسندگان امروزی است. اما نظر‌به‌آنكه پژوهشی اندیشمندانه است، فایده‌اش تنها منحصر‌به جوامع غربی صاحب هنر تئاتر نمی‌شود، بلكه خواننده‌ای ایرانی هم از آن نكته‌ها می‌تواند آموخت.

مشخصات کتاب:

جلد سخت

سایز: ۲۴ در ۱۷.۵

کاغذ تحریر

تعداد صفحات: ۵۳۳

سال انتشار: ۱۳۹۶